Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

Bu sözleşme, arminshop.net internet sitesini Sözleşme’nin devam eden hükümlerinde “Site” olarak anılacaktır ve bu Site’deki faaliyetleri yürüten Ankara Asfaltı Caddesi, No:15, Mistral Tower, Kat:26, Ofis:263, 35170 Konak/İZMİR adresinde bulunan Armin İlaç ve Medikal Ltd.Şti. (“Armin” olarak anılacaktır) ile arminshop.net sitesine üye olmak isteyen internet kullanıcısı (Sözleşme’nin devam eden hükümlerinde “Kullanıcı”/“Kullanıcılar” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’de Armin ve Kullanıcı’dan her biri ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

2. TANIMLAR VE YORUM:

2.1. İşbu Sözleşme’de büyük harflerle başlayan terimler ilgili metinde aksi belirtilmediği sürece aşağıda kendilerine yüklenen anlamlarda kullanılmaktadırlar:

“Sözleşme” Müşteriler’in Site’ye üye olmak için Armin ile akdettikleri işbu Üyelik Sözleşmesi’ni,

“Satış Sözleşmesi” Kullanıcı ile Armin arasında elktronik ortamda yapılacak olan satış sözleşmesini,

“Site” Armin ’e ait, internet üzerinde online olarak faaliyet gösteren arminshop.net alan adlı alışveriş web sitelerini,

“Kullanıcı”/“Kullanıcılar” Site'ye üye olan ve Site'de sunulan hizmetlerden, ürünleri satın almak isteyen işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişileri

“Üyelik Formu” Kullanıcılar’ın Site’ye üye olmaları sırasında kişisel bilgilerini Armin 'e bildirmek üzere doldurdukları formu,

“İşletme” Site içerisinde kullanım hakkı kendisi ile Armin arasında imzalanan sözleşme süresince devredilen, 7/24 açık sanal işyerini,

“Hizmet”/“Hizmetler” Kullanıcılar’ın Sözleşme'de tanımlanan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Armin tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamaları,

“Gizlilik” İşbu Sözleşme’nin 13.1 sayılı maddesinde düzenlenen Tarafların Sözleşme ve Site’ye ilişkin gizlilik yükümlülüklerini içerir hükümleri,

“Ürün”/“Ürünler” Site üzerinden satışı gerçekleştirdiği ürünleri,

“Ek” veya “Ekler” işbu Sözleşme’nin ekinde yer alan ve onun ayrılmaz bir bölümünü oluşturan dokümanları (Sözleşmedeki tüm yaptırımlar ekler için de eksiksiz geçerlidir.),

“İmza Tarihi” İşbu Sözleşme’nin İmzalandığı tarihi,

“İş Günü” Türkiye Cumhuriyeti devletinde resmi tatil ve hafta sonları ile idari tatil ilan edilen günler de dahil haftanın tüm günlerini,

“Mücbir Sebepler” Madde 10’deki mücbir sebep halleri,

ifade eder.

2.2. Madde başlıkları sadece atıfta kolaylık içindir ve bu Sözleşme’nin yapısına herhangi bir hukuki etkileri yoktur.

2.3. Eğer metin gerektiriyorsa çoğul tekil, tekil de çoğul anlamına gelebilir.

2.4. Bu Sözleşme’de maddelere, hükümlere ve eklere yapılan atıflar bu Sözleşme’de yer alan maddeleri, hükümleri ve ekleri ifade etmektedir.

2.5. Armin 'e, Kullanıcı’ya veya herhangi başka birine yapılan atıflar, o kişinin akdi ve kanuni haleflerini de kapsar.

2.6. Yasalara yapılan atıflar yasaları, yönetmelikleri, tüzükleri, kuralları veya kararnameleri de içerecek ve herhangi bir yasaya yapılan atıf bu Sözleşme’nin tarihi itibariyle mevcut olan ve zaman zaman tadil edildiği, değiştirildiği veya ilave yapıldığı şekliyle söz konusu yasaya veya bu yasanın yerini alan yeni bir yasaya yapılan bir atıf olarak kabul edilecektir.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE AMACI:

İşbu Sözleşme, Armin 'e ait Site’ye Kullanıcı tarafından giriş yapılabilmesi ve Site’nin belirlenen düzenleme ve koşullar dâhilinde kullanılmasına, Hizmetler’den faydalanılmasına ilişkin olarak Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.

4. SİTE’NİN KULLANIM ŞEKLİ VE AMACI:

4.1. Site, takviye edici gıda, başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere alışveriş olarak faaliyeti gösterecektir.

4.2. Kullanıcı, üyelik sırasında belirlediği kullanıcı adı ve şifresi ile Site’ye giriş yaparak gezinti ve alışveriş yapma, kullanıcı profili oluşturma gibi Site’de kurulu uygulamalardan yararlanma imkânı edinecektir.

4.3. Kullanıcı, Site'nin ilgili bölümünden, Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Armin tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Sözleşme'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.3. Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve Armin tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Sözleşme uyarınca, Armin tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır. İstisnai olarak önemle belirtmek gerekir ki reşit olmayanlar Site’den alışveriş yapamayacaktır.

5. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Kullanıcı, Sözleşme'yi kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak Armin tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır.

5.1.2. Kullanıcı, Sözleşme’de ve eklerinde yazılı olan tüm mali, teknik ve idari yükümlülüklerini yerine getireceğini ve Sözleşmeye ve eklerine, Armin tarafından sonradan tek taraflı olarak yapılacak tadil ve ek hükümlerle, Armin 'nin koyacağı tüm kural ve esaslara uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

5.1.3. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Hizmetler’den faydalanırken ve Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.4. Kullanıcı, Gizlilik maddesinde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında Armin 'nin, kendisine ve/veya Kullanıcı’ya ait Sözleşme’de ve/veya Üyelik Formu’nda yer alan gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara, gerek hak sahibi kişilere, Armin hak sahiplerinin iştiraki olduğu diğer firmalara açıklamaya ve kullandırmaya yetkili olacağını ve bu sebeple Armin 'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’ya ait bilgiler analiz amaçlı (örn. yaş, cinsiyet gibi) çalışmalar ve veriler için kullanılabilir ve paylaşılabilir. Bunun dışında, Kullanıcı Site’deki bilgi paylaşımı ile ayarlardan kendisine ait bilgilerin kullanımı ile ilgili sınırları belirleyebilir.

5.1.5. Kullanıcı’nın Armin tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcılar, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcılar’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Armin'nın, doğrudan veya dolaylı, hukuki, cezai, idari bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.6. Kullanıcı, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Armin, Kullanıcı tarafından Armin 'e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir. Armin işbu hüküm ile sorumluluk kapsamı dışında olduğu belirlenen hususlardan biri nedeniyle zarara uğraması durumunda, diğer tüm munzam zararları ile birlikte Kullanıcı’ya rücu eder.

5.1.7. Kullanıcı, Armin 'nin yazılı onayı olmadan, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.8. Kullanıcı Armin 'nin sunduğu Hizmetlerden yararlanırken ve Site'yi kullanırken, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her Kullanıcı, Armin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri kullanamayacağını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Armin ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Armin, Kullanıcı’nın Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, aksi durumda Armin 'nin Kullanıcı’ya rücu hakkı saklıdır.

5.1.9. Kullanıcı, gerçekleştirmesi durumunda Armin 'nin, Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Armin 'den her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.10. Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Armin 'nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.11. Kullanıcı, internet sitesini kullanırken kamu düzenini bozucu, suç teşkil eden, Armin 'nin ve başka kimselerin kişilik hakkını ihlal eden, fikri ve sınai haklarını ihlal eden, kişileri rahatsız eden, taciz eden, yaş, ırk, cinsiyet ve sair şekillerde ayrımcılık yaratan, kişilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını ve hayvan haklarını ihlal eden veya başka kimseleri bu türde fiillere teşvik eden davranışlarda bulunamaz. Kullanıcı, internet sitesinden veya Armin 'nin sunduğu diğer hizmetlerden başka kimselerin yararlanmasını önlemeye zorlaştırmaya yönelik (truva atı, virüs, spam) kullanımlar yapamaz. Kullanıcı, internet sitesi üzerinden veya internet sitesinde kendisine sağlanan hizmetleri kullanarak başka kişi ve kuruluşların koruma altında olan bilgilerine verilerine erişmeye yönelik faaliyetlerde bulunmayacaktır. Aksine bir davranıştan dolayı Armin sorumlu tutulamaz.

5.1.12. Kullanıcı, internet sitesini kullanırken herhangi bir ürün veya hizmete ilişkin tanıtım yapamaz. Kullanıcı, internet sitesinde yer alan ürün ve hizmetlerle ilgisi olmayan, ifade özgürlüğünün sınırlarının dışında paylaşımlarda bulunamaz. Kullanıcı’nın fikirleri ve açıklamaları Armin 'i bağlamaz.

5.1.13. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen yükümlülüklerin herhangi birine aykırı davranıştan doğan hukuki ve cezai sorumluluk yalnızca Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, üyelik ilişkisine aykırı davranışları neticesinde üçüncü kişiler ve kamu kurumları nezdinde Armin 'e karşı yöneltilecek iddialardan ve sorumluluk taleplerinden Armin 'i ari kılacaktır.

5.1.14. İnternet sitesinin tasarımı, ürünlerde yer alan, marka, logo ve tasarımlar ve internet sitesi üzerinden Kullanıcıya sunulan hizmetler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku çerçevesinde koruma altındadır. İnternet sitesinde yer alan ve başka kişi ve kuruluşlara ait ürünlerde yer alan marka, logo ve tasarımlar ve hizmetler üzerinde de bunların sahibi kişi ve kuruluşların Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukundan doğan hakları bulunmaktadır.

5.1.15. Taraflar arasındaki Sözleşme ilişkisinin akdedilmiş olması ile Kullanıcı, Armin müşterisi olmak için Site üzerinden başvuruda bulunabilir. Kullanıcı’ya bu türde bir imkanın tanınmış olması her durumda başvurusunun olumlu sonuçlanacağı anlamına gelmez.

5.1.16. Site üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, Kullanıcı’nın Site’den yararlanmasının kolaylaştırılması ve kanun hükümleri gereği siteye erişmek için kullanılan İnternet Servis Sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol/IP adresi, erişim tarih ve saatleri, internet sitesinde erişilen sayfalar ve internet sitesine bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi bilgiler toplanmaktadır.

5.1.17. Armin, Kullanıcı’nın bu Sözleşme ile birlikte belirttiği Kişisel Veri İşleme Aydınlatma Bildirimi çerçevesinde sitenin kullanımı, Kullanıcılık ilişkisinden kaynaklı hak ve borçların yerine getirilmesi, Kullanıcı’nın ilgi alanlarının belirlenerek internet sitesi üzerinde Kullanıcı’ya önerilerde bulunulması için Kullanıcının kişisel verilerini işlemektedir.

5.1.18. Armin, Site’nin güvenliği için imkan dahilinde önlemler almıştır. Kullanıcı’nın da adı ve şifresi gibi üyelik ilişkisinden kaynaklı erişim bilgilerini güvenlik altına alması, kendisine ait veya kullanımında olan bilişim sistemini yetkin ve doğru araçlarla ( güvenlik duvarı, anti-virüs yazılımları vs) koruması gerekmektedir. Kullanıcı’nın aksi gibi bir davranışından kaynaklı olarak meydana gelecek zararlardan Armin sorumlu tutulamaz.

5.2. Armin 'nin Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. Armin, Kullanıcı’nın Sözleşme'de tanımlanan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman ürünlerde değişiklikler ve/veya uyarlama yapabilir. Armin tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı’nın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Site’den Kullanıcı’ya duyurulur.

5.2.2. Armin, Site'de sunulan Hizmetleri, Ürünleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı’nın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Armin, üyelik ilişkisi kapsamında sağladığı hizmetleri, internet sitesinin içeriğini tek taraflı değiştirme, üyelik ilişkisini sona erdirme ve internet sitesini kısmen veya tamamen faaliyetten kaldırma, Kullanıcıların bütün bilgilerini silme haklarını saklı tutar. İşbu Üyelik Sözleşmesi herhangi bir bildirim yapılmadan Armin tarafından değiştirilebilir. Kullanıcı, üyelik ilişkisini sonlandırmadığı sürece ilgili değişikliklerin yürürlük tarihinde kendisi hakkında da uygulanacağını kabul eder. Armin, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

5.2.3. Armin, Kullanıcılar arasında Site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Üyelik Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Armin tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Armin, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

5.2.4. Kullanıcı ve Armin hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

5.2.5. Kullanıcı’nın, Site'ye üye olurken sisteme yüklediği kullanıcı isimleri de işbu Sözleşme içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı’nın kullanıcı ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı’nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Armin Sözleşme'ye aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

5.2.6. Kullanıcı, ad, soyad, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi ve benzer bilgiler de dahil kişisel bilgilerini Armin 'e kendi rızası ile verdiğini, bu bilgilerin Armin bünyesindeki grup şirketleri ve iş ortakları tarafından Kullanıcı’ya yapılacak reklam, promosyon, mağaza kartı ve çeşitli kampanyalar dahil olmak üzere her türlü bilgilendirme amacıyla ileti gönderimi ve ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla kullanılmasına ve bu bilgilerin Armin, bünyesindeki grup şirketleri ve iş ortakları tarafından muhafaza edilmesine muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.7. Kullanıcı dilediği zaman Armin 'e vermiş olduğu muvafakati info@arminshop.net e-posta adresi ile iletişime geçerek iptal edebilir.

5.2.8. Armin, Kullanıcılık ilişkisinden kaynaklı hakların kullanımında güvenliği sağlama, Kullanıcı’nın kişisel verilerinin güvenliğini sağlama amaçları ile Kullanıcılerla SMS veya elektronik posta iletileri yoluyla doğrulama işlemi için iletişime geçebilir veya bu iletişimin sağlanması amacıyla Kullanıcı verilerini bağlı bulunduğu iştirakleri veya üçüncü kişi çözüm ortaklarına aktarabilir.

Armin, Kullanıcı ile üyelik ilişkisi kapsamında sunulan hizmetlerin kalitesini artırma, Kullanıcılara daha iyi hizmet sunma, Kullanıcıların şikayetlerine çözüm bulmak amacıyla Kullanıcılara SMS veya elektronik posta iletileri yoluyla anket formları gönderebilir veya bu iletişimin sağlanması amacıyla Kullanıcı verilerini bağlı bulunduğu iştirakleri veya üçüncü kişi çözüm ortaklarına aktarabilir.

Armin, Kullanıcının kendisine bildirdiği kişisel verilerinin tamamını işbu Sözleşme ile kurulan üyelik ilişkisi devam ettiği sürece kendisi, bağlı bulunduğu iştirakleri ve üçüncü kişi çözüm ortakları nezdinde saklayabilir. Üyelik ilişkisinin sona ermesinden sonra Armin, üeylik ilişkisinden kaynaklı olası hukuki uyuşmazlıkların doğru bir şekilde çözümü, Kullanıcının üyelik ilişkisini ihlal ederek Armin 'e veya üçüncü kişilere zarar verici davranışlarda bulunduğuna ilişkin iddiaların aydınlatılması amaçlarına bağlı olarak Kullanıcının kişisel verilerini kendisi, bağlı bulunduğu iştirakleri ve üçüncü kişi çözüm ortakları nezdinde saklayabilir.

Armin, kamu kurumlarının emredici hukuk kuralları doğrultusunda talepte bulunması halinde Kullanıcı kişisel verilerini talep eden kuruluşa açıklar.

6. FİKRİ HAKLAR

Armin bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Armin markası, arminshop.net alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Armin 'nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

7. GARANTİ VE İADE KOŞULLARI

Satıcı, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Kullanıcı’ya teslim edilmesinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadarki Kullanıcı aldığı ürünleri satamadığı gerekçesi ile iade edemez. Alınan ürünlerin iade ve değişimi ağır kusur ve hile halinin bulunması halinde yapılabilir.

8. SÖZLEŞME’NİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Armin, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. Üyelik Sözleşme’nin güncel versiyonunu Site’de bulunan ‘yasal uyarılar’ bölümünden takip edebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESİH

9.1. Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, işbu 9. madde kapsamında Armin tarafından feshedilmediği ve Kullanıcı’nın Site üyeliği devam ettiği sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

9.2. Armin, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme'yi ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı, fesih sebebiyle, Armin 'nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

10. MÜCBİR SEBEPLER VE BEKLENMEDİK OLAYLAR

10.1. Tanım: Bu Sözleşme açısından “Mücbir Sebep” ve “Beklenmedik Olay” ifadeleri, bir tarafın makul derecede kontrolü dışında gerçekleşen ve İlgili Tarafın sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin ifasını imkansız kılan ya da mevcut şartlar altında bunların ifasını imkansız sayılacak kadar gerçekleştiremez kılan ya da bunların ifasını belirlenen ifa süresi içerisinde gerçekleştirilmesini engelleyen olay anlamında kullanılmaktadır.

10.2. Bazı “Mücbir Sebep” ve “Beklenmedik Olay” halleri: Sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki durumlar “Mücbir Sebep” ve “Beklenmedik Olay” hallerindendir:

i. Savaş hali, sıkı yönetim, tabii afetler, ekonomik kriz, grev, lokavt, bulaşıcı hastalık, deprem, ihtilal, radyoaktivite kirliliği, tabiatın önüne geçilemeyen gücüne dayalı ve benzeri olaylar ile kanunen “Mücbir Sebep” ve “Öngörülemeyen Hal” kabul edilen durumlar,

ii. Mahkemeler ya da diğer kamusal veya düzenleyici organlarca verilen Armin hakkındaki yürütmeyi durdurma veya ihtiyati tedbir gibi kararlar,

iii. Ulusal yada yerel idareleri veya otoriteleri tarafından işbu Sözleşme’nin imza tarihinden sonra yürürlüğe konulacak Armin 'e veya Armin 'e etki eden kanun, tüzük ve yönetmelik gibi mevzuat değişiklikleri veya düzenlemeleri,

iv. Mahkemeler veya herhangi bir idari makam tarafından Armin ’deki faaliyet ve aktiviteleri durduran veya engelleyen kararlar,

v. Armin 'nin yayında kalması için yurtiçi veya yurtdışı kaynaklardan sağlanacak server, bandwidth, yazılım ve sair ürün ve hizmetlerde tedarik sıkıntısı yaşanması veya teminini engelleyen yada durduran yada geciktiren hukuki veya fiili bir engelin ortaya çıkması,

vi. İnternet ile ilgili yaşanan fiber kablo sorunları, elektrik kesintisi, server hataları ve bunlarla sınırlı olmayan tüm durumlar.

10.3. Sözleşme’ye Etkisi: Taraflar “Mücbir Sebep” veya “Beklenmedik Olay” hallerinin oluşması halinde yükümlülüklerinden muaf olacaklar ve yükümlülüklerinin gecikmesinden ya da yerine getirilememesinden sorumlu sayılmayacaklar ve Sözleşme uyarınca mütemerrit olmayacaklardır. Böyle durumların vukuunda, Sözleşme söz konusu “Mücbir Sebep” veya “Beklenmedik Olay” ortadan kalkana kadar askıda kalacak ve Taraflar işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerinin ve edimlerinin yerine getirilmemesinden dolayı sorumlu tutulmayacak ve iş bu Sözleşme’de öngörülen tüm süreler bu süre kadar uzayacaktır.

10.4. Sözleşme’nin Feshi: “Mücbir Sebep” veya “Beklenmedik Olay” nedeniyle Armin ’in iş bu Sözleşme’deki yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunun 30 (otuz) İş Günü’nü aşması halinde; Taraflar’dan herhangi biri dilerse iş bu Sözleşme’yi feshedebilir.

10.5. Tazminat: Taraflar; Mücbir Sebepten ve/veya Beklenmedik Olaydan Sözleşme‘nin iptali veya feshi durumunda Armin ’in sorumlu olmayacağını ve böyle bir durumda birbirlerinden tazminat, kar mahrumiyeti ve benzeri herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklarını peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11. TEBLİGAT

Bu Sözleşme’ye göre yapılacak ihbarlar veya diğer yazışmalar elden teslim, faks, eposta, veya iadeli taahhütlü mektupla, Kullanıcı ve Armin 'nin Sözleşme’de gösterilecek adreslerine gönderilecektir. Ancak; Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen (başlıca temerrüt, fesih ve rücu ihbarları) ihbar ve yazışmalar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile gönderildiğinde usulünce yapılmış addolunur. Taraflar yukarıdaki adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğu, adres değişikliği karşı tarafa noter kanalıyla yazılı olarak beş (5) iş günü önceden bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatların geçerli olacağı hususlarında mutabıktırlar. İhbar ve/veya ihtarlar Türk Kanunlarına göre tebliğ edilmiş sayıldıkları günden itibaren geçerli olacaklardır.

12. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN HALLİ

Varlığı ve geçerliği dahil işbu Sözleşme’nin yorumunda, icrasında ve işbu Sözleşme sebebiyle/kaynaklı ortaya çıkacak olan tüm ihtilaf ve uyuşmazlıklarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olup, Sözleşme’de hüküm bulunmayan durumlarda Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve sair Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı hükümleri uygulanır.

13. DİĞER HÜKÜMLER

13.1. Gizlilik : Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin müzakere edilmesi, yayımlanması ve ifa edilmesi sonucu elde etmiş olabileceği hiçbir bilgiyi Armin 'nin ön yazılı iznini almadan açıklamamayı, ifşa etmemeyi taahhüt eder. Kullanıcı, özellikle burada mutabık kalınan madde veya şartların hiçbirini herhangi bir üçüncü şahsa açıklamamayı, ifşa etmemeyi taahhüt eder. İşbu hükmün istisnası resmi kurumların talepleri üzerine ve/veya idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine yapılan ifşalar olup Armin, genel istatistiksel bilgileri gibi açıklamalarında Kullanıcı’nın ad ve soyadını vermeden cinsiyet, yaş, eğitim durumu gibi genel bilgilerini yayınlarında, kampanya çalışmaları ya da profilinize yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için kullanma ve iş ortaklarıyla paylaşma hakkına sahiptir. Bu husus Kullanıcı tarafından açıkça kabul edilmektedir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

13.2. Sözleşmenin Bütünlüğü : Bu Sözleşme tarafların gerçek niyetlerini ve iradelerini yansıtıp, daha önce bu hususta yapılmış olan yazılı ve sözlü tüm anlaşmaların yerine geçer.

13.3. Sözleşmenin Ekleri : İş bu Sözleşme’nin ekleri Sözleşme’nin ayrılmaz parçaları ve tamamlayıcı unsurları olup, Sözleşme’nin yorumunda ve icrasında dikkate alınacaklardır.

13.4. Sözleşmenin Bölünebilirliği : İşbu Sözleşme hükümleri bölünebilir nitelikte olup; hükümlerden herhangi birisi geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya uygulanmazsa, bu hal Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

13.5. Feragat : İşbu Sözleşme’de düzenlenen herhangi bir hak, yetki ya da ayrıcalığın Armin ya da Kullanıcı tarafından kullanılmaması yada geç kullanılması hiçbir şekilde bunlardan feragat edildiği anlamına gelmeyecek ve herhangi bir hak, yetki yada ayrıcalığın tek başına yada kısmi olarak kullanılması başka birisinin yada devamının veya başkaca bir hak, yetki yada ayrıcalığın kullanılmasına engel olmayacaktır.

13.6. Delil Sözleşmesi : Bu Sözleşme gereğince Taraflar arasında çıkacak her türlü uyuşmazlıklarda Armin 'nin defter kayıt ve belgeleri ile mikrofilm ve bilgisayar kayıtları HMK 193. maddesi uyarınca münhasır delil kabul edilecektir. Kullanıcı bunlara karşı her türlü itiraz ve def’i haklarından ve dava halinde Armin 'nin defter ve kayıtlarının usulüne uygun tutulduğuna dair yemin teklif etme haklarından feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

14. SON HÜKÜM

Site’nin özel olarak düzenlenen alt yapısı ile satın almaya ilişkin onay, Kullanıcı’nın Satış Sözleşmesi’ni görüntülemesinin ve çevrimiçi olarak onay vermesinin ardından sorulmaktadır. Sözleşme’yi onaylayarak üyelik işlemlerini tamamlayan Kullanıcı, Sözleşme’deki tüm koşulları kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Armin
Kullanıcı
Armin İlaç ve Medikal Ltd.Şti.
Bu web sitesi çerezleri kullanır. Çerez, bilgisayarınıza benzersiz bir kimlik veren küçük bir kod parçasıdır.
Armin Shop 'un çerezleri nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikasını okuyunuz.
KABUL ET