Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR
1.1. SATICI:

Unvanı : Armin İlaç ve Medikal Ltd.Şti.

Adres : Ankara Asfaltı Caddesi, No:15, Mistral Tower, Kat:26, Ofis:263, 35170 Konak/İZMİR

Telefon : 0 850 255 16 75

Faks : 0 850 255 16 75

1.2. ALICI:

İşbu Sözleşme kapsamında ALICI arminshop.net internet sitesinden alışveriş yapan internet kullanıcısı (“Alıcı”).

Alıcı Adı soyadı/ Unvan : .......................................................

Telefon : .......................................................................

Alıcı Adres : ...................................................................

Mersis No : .....................................................................

Alıcı E-posta : .................................................................

ALICI’nın, üye olurken ve/veya sipariş verirken kullanıldığı adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır.

MADDE 2: TANIMLAR

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Hizmet : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama işleminin konusu

Satıcı : Ankara Asfaltı Caddesi, No:15, Mistral Tower, Kat:26, Ofis:263, 35170 Konak/İZMİR adresinde bulunan Armin İlaç ve Medikal Ltd.Şti.

Alıcı : İşbu Sözleşme kapsamında ALICI arminshop.net internet sitesinden alışveriş yapan internet kullanıcısı

Site : Satıcı’ya ait arminshop.net adlı internet sitesini

Sipariş Veren : Bir mal veya hizmeti Satıcı’ya ait arminshop.net adlı internet sitesi üzerinden talep eden kişiyi

Taraflar : Satıcı ve Alıcı’yı

Sözleşme : Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu mesafeli satış sözleşmesini

Ürün : Alışverişe işbu Sözleşme uyarınca konu olan takviye edici gıda ürünlerini ifade eder.

MADDE 3: KONU

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait arminshop.net internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme’de bahsi geçen nitelikleri haiz satış fiyatı belirtilen Ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3.2. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, içeriği, şekli, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, kullanım amacı, kullanım etkileri, saklama koşulları vb. satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri ve sözleşmeyi elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Alıcı’nın; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. arminshop.net internet sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

3.4. İşbu Sözleşme, ALICI’nın Ürün’ün siparişine ilişkin elektronik ortamda gerekli teyidi vermesini müteakip geçerlilik kazanır.

MADDE 4: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

4.1. ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu Ürün, ALICI tarafından belirlenmiş olan adrese bağımsız kargo şirketi yetkilisi marifetiyle teslim edilecektir.

4.2. Elektronik ortamda alınan Ürün/ürünlerin cinsi ve türü, şekli, içeriği, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri ALICI’nın sipariş verdiği bölümde yazıldığı gibidir.

4.3. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ALICI kabul eder ve ayrıca bu durumlardan oluşabilecek her türlü sorumluluk ALICI’ya aittir.

4.4. SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediği tespit edildiğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar.

4.5. SATICI, siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, elektronik posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe konulmasını 15 (onbeş) gün süre ile dondurma hakkına sahiptir. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamaz ise SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durum vuku bulduğu halde, ALICI SATICI’dan hiçbir hak ve talepte bulunmayacaktır.

4.6. Listelenen ve Site’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.7. Web Sitesi’nin gerek Kullanım Koşulları/Üyelik Sözleşmesi, gerekse işbu Sözleşme’ye göre, ALICI tarafından SATICI’ya ürün siparişinin iletilmesiyle, ALICI; Web Sitesindeki tüm koşulları ve Sözleşme hükümlerini peşinen kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur.

4.8. Site’de yer alan “Kullanım koşulları”, “Üyelik Sözleşmesi”, “Aydınlatma Metni” ve ‘İletişim Bilgileri’nde yer alan hükümler; işbu Sözleşmeye konu işlemler için bağlayıcıdır.

4.9. Alıcı, Sözleşme konusu Ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın Sözleşme konusu Ürün’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü açılmamış ve hasar görmemiş biçimde 3(üç) gün içerisinde nakliye gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. Satıcı’nın, Alıcı tarafından Siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle Satıcı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

4.12. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken ve üyelik sonrasında yapacağı işlemlerde verdiği her türlü kişisel ve sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.13. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır. Satıcı’nın uğrayacağı doğrudan yahut dolaylı her nevi zararı rücu ve tazmin hakkı saklıdır.

4.14. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

4.15. Satıcı’ya ait internet Sitesinde, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır. Link bağlantıları nedeniyle uğranacak zararlara ilişkin SATICI’nın hiçbir yükümlülüğü bulunmadığı gibi, ALICI SATICI’dan hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve beyan etmektedir.

4.16. Alıcı, Kişisel ve sair diğer bilgilerinin, arminshop.net tarafından Hizmetler’in sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek her türlü faaliyette ve üçüncü kişilere ait iş ortaklıklarında, sistemlerde işlenmesi ve derlenmesi amacıyla kullanılmasına yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın bilabedel verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

4.17. Ürünlerin, 5 iş günü içerisinde SATICI tarafından bağımsız kargo taşıyıcısına teslim edilememesi halinde; SATICI, ALICI’ya ödemeyi iade eder. Ürünlerin ithal olması ve SATICI’nın stoklarında olup olmamasına bağlı olarak; gecikmeden veya teslimatın hiç yapılamamasından dolayı ALICI, SATICI’dan herhangi bir zarar, ziyan, kar kaybı, dolaylı ve doğrudan zarar ve tazminat talebinde bulunamaz.

4.18. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın Alıcı’ya karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

MADDE 5: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

5.1. Sipariş onayı mailinin gönderilmesi, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesiyle birlikte, ürün/ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 5 gün içinde bağımsız kargo şirketine teslim eder. ALICI’ya önceden yazılı olarak e-posta veya mesaj vasıtasıyla bildirmek koşuluyla bu süre en fazla 30 (otuz) gün uzatılabilir.

5.2. Ürün/ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo ile ALICI’nın adresine teslim edilecektir. Teslimat masrafları kural olarak ALICI’ya aittir. Kampanya dönemlerinde SATICI kargo ücretini ödeyeceğini açıkça beyan etmediği müddetçe ALICI teslimat ücretini ödemekle mükelleftir. SATICI’nın teslimat masraflarına ilişkin değişiklik yapma haklı saklıdır. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir.

5.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olmasından ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

5.4. Ürünler, kargo şirketinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

5.5. SATICI, ticari imkânsızlık halleri, hukuki imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde kargo şirketine teslim edemez ise, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde durumu ALICI`ya yazılı olarak e-post veya mesaj vasıtasıyla bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine iade edilir.

5.6. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. ALICI, Sözleşme’de kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. ALICI, sipariş vermekle birlikte işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına girdiğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul etmektedir. Alıcı, Sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. ALICI, arminshop.net internet sitesinden SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak ALICI, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu arminshop.net internet sitesinde yer alan prosedür bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5. ALICI, Sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene ederek kırık, ezik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayarak kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmalıdır. Eğer kargo şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürün/ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı ALICI’da vardır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise durum tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte 2 (iki) iş günü içerisinde SATICI’nın Müşteri Hizmetleri’ne bildirilmelidir.

6.6. ALICI, gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ya yapılmış usulüne uygun teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

6.7. Cayma hakkı kullanılabilmesi için ürünün fatura ile iade edilmesi gerekmektedir. Fatura aslı gönderilmezse ALICI’ya ücret, KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

MADDE 7: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1. SATICI, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca mücbir haller dışında Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

7.2. SATICI, işbu Sözleşme’nin 11. maddesine uygun olarak ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya Sözleşme’yi imzaladığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde açılmamış ve hasar görmemiş ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul etmektedir.

7.3. 18 (onsekiz) yaşından küçük kişiler arminshop.net adresinden alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI’nın Sözleşme’de belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak, ALICI’nın yaşını yanlış ve/veya gerçeğe aykırı beyan etmesinden dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

7.4. SATICI, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir.

7.5 SATICI, ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, Sözleşme’nin 5 (beş) iş günü içerisinde ALICI’ya bildirimde bulunmak zorundadır. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (ondört) gün içinde iade edilir.

7.6. arminshop.net adresinden kredi kartı ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı andır. Ödemeli gönderi gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

MADDE 8: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

8.1. Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli ve tüm vergiler dâhil satış bedeli arminshop.net adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

8.2. SATICI, teknik nedenlerden ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat yanlışlıklarından sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI SATICI’dan hak iddiasında bulunamaz.

MADDE 9: SİPARİŞ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

9.1. Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur. Eğer vadeli satış yapılıyor ise satış, satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.

9.2. ALICI, çalıştığı bankaya karşı 10. madde hükmünce sorumludur.

9.3. Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dâhil TL tutarı (taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay e-maili gönderilir. Sipariş onay e-maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

9.4. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI’ya nakliye giderleri kendisine ait olmak kaydı ile göndermesi zorunludur.

MADDE 10: ÖDEME PLANI

10.1. Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI taksitli ödeme nedeniyle yaşayacağı her nevi problemden SATICI’yı ari tutacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 11: CAYMA HAKKI

11.1. ALICI’nın cayma hakkından faydalanabilmesi için; yapılan satışın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamına giren bir satış sözleşmesine dayanması; iadenin, satın alınan ürünü kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte açılmamış, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim tarihinden itibaren herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden ürünün tesliminden itibaren 14 (ondört) günlük süre içinde gerçekleştirilmesi gereklidir.

11.2. İade işlemlerinin gerçekleşmesi için öncelikli olarak ALICI’nın fatura ile beraber iade talebini açıkça beyan eden bir dilekçe doldurması gerekmektedir. Bu şekilde bir dilekçe doldurulmadan ve fatura aslı ibraz edilmeden yapılan iade talepleri SATICI tarafından kabul edilmeyecektir. Fatura aslı dilekçe ekinde gönderilmezse, ALICI’ya ücret, KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

11.3. Kredi kartına yapılan iadelerin kredi kart hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. Banka tasarrufu nedeniyle yaşanılan gecikmelere istinaden SATICI’dan hiçbir hak talep edilemez.

11.4. Alışveriş kredi kartıyla ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: ALICI ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığıyla iadesini yapacak olup, üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılmamaktadır. Kredi kartına iade, ALICI’nın bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

11.5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusur oranında SATICI’nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

11.6. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış veya hasar görmüş olan ürünler tüketilebilir mal olması ve takviye edici gıda niteliği itibariyle cayma hakkı kullanılamayacak ürünler arasında bulunmaktadır.

11.7. Cayma hakkının kullanılması halinde, ALICI ürün iadesi nedeniyle oluşacak kargo masrafını karşılayacağını peşinen kabul ve beyan eder. İade konusu ürünün SATICI ödemeli şekilde kargoya verilmesi halinde, SATICI ödeme yapmakla mükellef olmadığı gibi ürünü kabul etmek mecburiyetinde de değildir. Böyle hallerde, SATICI’nın kargo teslim almaktan kaçınması cayma hakkının kullanımının engellenmesi olarak yorumlanamaz.

MADDE 12: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 13: GARANTİ

SATICI’nın garanti sorumluluğu yalnızca 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari faaliyet maksadıyla alım yapmak isteyen gerçek ve/veya tüzel kişilerin ecza depoları ve eczaneler vasıtasıyla alım yapması gerekmektedir.

MADDE 14: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların hallinde her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar yetkili Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

ALICI, işbu Sözleşme, siparişten dolayı SATICI ile arasında çıkacak her tür uyuşmazlıkta; SATICI’nın ticari defter ve kayıtlarının, elektronik mesaj, bilgi ve belgelerin delil olarak kullanılacağını kabul ve beyan eder.

MADDE 15: GİZLİLİK

ALICI tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI’ya bildirdiği bilgiler SATICI tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. SATICI bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyor ise ilgili makama sağlayabilir. Kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında bankalara bağımsız TURK Elektronik Para A.Ş. vasıtasıyla güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. ALICI’ya ait kişisel veriler SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri, reklam ve tanıtım faaliyetleri, tüketici değerlendirme ve analizi ile sair amaçlar için kullanılır. İşbu Sözleşme ve sitede yer alan “KVKK Aydınlatma Metni” birbirinin ayrılmaz parçaları olup, ALICI elektronik onay verdiği dokümanlar uyarınca SATICI’nın veri işlemesine ve saklamasına bilabedel izin vermektedir. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ALICI’ya onayı sonrasında gönderilebilir.

MADDE 16: YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu Sözleşme’nin Site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Armin
Kullanıcı
Armin İlaç ve Medikal Ltd.Şti.
Bu web sitesi çerezleri kullanır. Çerez, bilgisayarınıza benzersiz bir kimlik veren küçük bir kod parçasıdır.
Armin Shop 'un çerezleri nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikasını okuyunuz.
KABUL ET